Výpočet EBITDA

EBITDA se nejlépe počítá z ročního čistého zisku (tuto hodnotu lze získat z Výkazu zisku a ztráty) – Výsledek hospodaření po zdanění. To znamená, že se odečtou všechny položky, které EBITDA nezahrnuje:

 • Výsledek hospodaření po zdanění
 • Daň z příjmů
 • Nákladové úroky a podobné náklady
 • Výnosové úroky a podobné výnosy
 • Úpravy hodnot v provozní oblasti (dříve odpisy)
 • EBITDA
 • Ostatní provozní náklady
 • Ostatní provozní výnosy
 • Očištěná EBITDA

Nebo lze využít druhý, v praxi hojně využívaný postup výpočtu EBITDA:

 • Provozní výsledek hospodaření
 • Úpravy hodnot v provozní oblasti (dříve odpisy)
 • EBITDA
 • Ostatní provozní náklady
 • Ostatní provozní výnosy
 • Očištěná EBITDA

EBITDA marži lze nakonec také vypočítat z EBITDA. Představuje vztah mezi EBITDA a součtem Tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržeb za prodej zboží.

 

Hodnota EBITDA umožňuje posoudit výsledek provozních činností společnosti a porovnat ji s ostatními (konkurenčními) firmami.